Hasło:
E-mail:
?

REGULAMIN AKADEMII JEŹDZIECKIEJ ALE JAZDA!

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu gospodarstwa.

2. Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Akademii nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie gospodarstwa.

3. Na terenie Akademii przestrzegany jest Kodeks Postępowania z Koniem Polskiego Związku Jeździeckiego (dział IV regulaminu)

4. Nie wolno wkraczać na padoki i maneże bez zgody osób prowadzących stajnię.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktora i osób prowadzących stajnię.

6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Akademii tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 12 roku życia na terenie Akademii bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego.

8. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.

9. Na terenie gospodarstwa nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.

10. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.

11. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:

a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni;

b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów;

c) psy nie płoszyły koni.

12. Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.

13. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.

14. Przebywanie na terenie Akademii dozwolone jest w godzinach od 8.00 do 18.00.

15. Właściciele koni zobowiązani są do ubezpieczenia we własnym zakresie zarówno siebie jak i konia.

16. Nie wolno bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni przekazywać koni innym - obcym osobom.

17. Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami stajni.

18. Na umówioną jazdę należy przychodzić punktualnie. Spóźnienie dłuższe niż 15 minut bez wcześniejszego uprzedzenia anuluje jazdę. W przypadku 15-minutowego spóźnienia lub nieprzybycia bez wcześniejszego uprzedzenia jazda zostaje skreślona z karnetu i przepada. O nieobecności należy powiadamiać instruktora co najmniej dzień wcześniej.

19. Kupując usługę klient akceptuje regulamin.

 

 

II REGULAMIN AKADEMII I OBSŁUGI KONI: 

1. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez osoby prowadzące Akademię.

2. Konie mogą być wiązane tylko do wyznaczonych uchwytów. Nie wolno konia wiązać za wodze, ani przypinać uwiązu do wędzidła.

 3. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i ujeżdżalni.

4. Należy przestrzegać porządku i czystości.

5. Należy sprzątać po sobie i po koniu.

6. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

7. Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.

8. Konie należy regularnie szczepić, odrobaczać, dokonywać praktyk kowalskich.

9. Chore konie bezwzględnie muszą być leczone.

10. Paszporty koni muszą być w depozycie właściciela Akademii.

11. Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać okna.

12. Nie wolno deptać i niszczyć pastwisk i łąk.

13. Nie wolno pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na zalecenie lekarza)

14. Nie wolno uszkadzać i niszczyć paszy dla koni

15. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.

16. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarze w stajni.

17. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.

18. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

19. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

20. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci oraz używanie innych źródeł ognia jest całkowicie zabronione.

 

 

III REGULAMIN UJEŻDŻALNI I ZASADY JAZDY: 

1. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.

2. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.

3. Osoby prowadzące stajnię zalecają pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.

4. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami (ruch prawostronny).

5. Wykonując dany element ujeżdżeniowy należy powiadomić odpowiednio wcześniej innych jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeństwo.

6. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.

7. Drzwi/bramę otwieramy szeroko - tak żeby koń nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o skrzydło drzwi.

8. Należy zawsze zamykać za sobą drzwi/bramę.

9. Podczas jazdy konnej w zespole należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów przy wyprzedzaniu oraz przy mijaniu.

10. Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym.

 

 

 

IV KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.